Our Main Services

Các dịch vụ chính

Phần mềm quản lý doanh nghiệp (ERP)

Hệ thống quản lý, hoạch định chiến lược doanh nghiệp

Quản lý thông tin sản phẩm

Ứng dụng truy vết, quảng bá hông tin sản phẩm dựa vào mã QR

Giám sát sản xuất

Dịch vụ theo dõi, giám sát hoạt động sản xuất dựa trên nền tảng IoT

Tư vấn giải pháp phần mềm

Hỗ trợ tư vấn, xây dựng giải pháp phần mềm cho các doanh nghiệp có nhu cầu

Bạn sẽ luôn nhận được dịch vụ tốt nhất

Our Best Services

Web ERP
Web ERP
Web ERP
SCADA 4.0
SCADA 4.0
SCADA 4.0

Bạn sẽ luôn nhận được dịch vụ tốt nhất